GAR ekran

Doly gara ekrany almak üçin ýokardaky gara gutujyga basyň. Yza gaýdyp gelmek üçin ESC düwmesini ulanyň

Doly gara ekrany almak üçin ýokardaky gara gutujyga basyň. Yza gaýdyp gelmek üçin ESC düwmesini ulanyň

Tötänleýin reňk slaýdşowy

Doly gara ekran re modeimini işjeňleşdirmek we tötänleýin reňkleriň özüne çekiji dünýäsine çümmek üçin ýokardaky gara gutujyga basyň. Öňki ýagdaýa dolanmak üçin ESC düwmesini basyň.


Bu ulanylyş hadysasy, rahatlygy ösdürmäge we emosional abadançylygy ösdürmäge gönükdirilen üznüksiz we lezzetli tejribe hödürläp, tötänleýin reňkli slaýdşow aýratynlygynyň bir programma integrasiýasyny görkezýär.

Reňkiňizi saýlaň

Käbir atmosfera oýunlaryny oýnanyňyzda ýa-da şeýle etmäge mynasyp bolan käbir filme tomaşa edeniňizde, ikinji monitory çalt öçüriň.

Tekst bilen arka meýdan || Reňkiňizi saýlaň

Käbir atmosfera oýunlaryny oýnanyňyzda ýa-da şeýle etmäge mynasyp bolan käbir filme tomaşa edeniňizde, ikinji monitory çalt öçüriň.

Tekst -
Maglumat -
Şrift ölçegi  
16px

Salam!

Näme üçin ulanmaly - Blackscreen.in

Optimallaşdyrylan sanly tejribe üçin gara ekranyň artykmaçlyklaryny kabul ediň. Diňe ünsüňi bölýän zatlary azaltmak bilen ünsi güýçlendirmek bilen çäklenmän, energiýany tygşytlamaga we daşky gurşawa täsirini azaltmaga hem goşant goşýar. Oýunçylar we dizaýnerler üçin amatly, gara ekran wizual rahatlygy we kontrasty üpjün edýär. Mundan başga-da, plazma telewizorlary üçin gorag galkany bolup, ýanmagynyň öňüni alýar. Arkaýyn okuw gurşawyny dörediň, gözüň dartylmagyny azaldyň we gara ekranyň köşeşdiriji atmosferasy bilen umumy abadançylygy ösdüriň.
Köp reňk
Ulanyjylara dürli reňk palitrasyndan saýlamak üçin çeýeligi bar.
Göçürip al
Ulanyjylar 8K çenli ölçegli ekran suratlaryny göçürip alyp bilerler
Awto slaýdşow
Awtomatiki reňkli slaýdşowdan lezzet almagyň aňsatlygyny başdan geçiriň

Blackscreen.in Gara ekrany ulanmagyň peýdalary.

“Blackscreen.in” -e hoş geldiňiz, bu ýerde sizi ýönekeýlik we nepislik sungatyna çümdürmäge, gara güýjüň üsti bilen mümkinçilikler giňişligini açmaga çagyrýarys. Gara ekranyň potensialyny ulanmak üçin iň esasy barjak ýeriňiz hökmünde, sanly gurşawyňyzy wizual syýahatyňyzy güýçlendirmek üçin döredilen köp sanly funksiýa bilen kesgitleýäris.
  1. Işlemezden garaňky

Esasanam güýçli oýun sessiýalarynda ýa-da film marafonlarynda özüne çekiji wizual tejribäni saklamagyň möhümdigine düşünýäris. “Blackscreen.in” aýratynlygymyz, ikinji derejeli monitory öçürmän, çuňňur atmosferaňyzy gorap saklamaga mümkinçilik berýär.

  1. Maksat bilen güýç tygşytlamak

Durnuklylyga ygrarlylygymyzda, güýji tygşytlamak we uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin gara ekranlary ulanmak. “Blackscreen.in” kömegi bilen, kompýuteriňiz işjeň ulanylmaýan wagty energiýany tygşytlamak we ownuk, ýöne manyly hereketler arkaly oňyn täsir etmek arkaly planetanyň abadançylygyna goşant goşuň.

  1. Kompýuteriňiziň işini gizläň

Kompýuteriňiziň işjeňligini, esasanam köp monitorly sazlamalarda gizlin saklaň. Fon meselelerini ýa-da göçürip almalary işlediňmi, Gara ekran işiňiziň ajaýyp galmagyny üpjün edip, işiňizi ajaýyp el degirmek bilen optimallaşdyrýar.

  1. Ekranyň arassalanmagyny güýçlendiriň

Gara ekran re modeimine geçmek bilen, hatda iň kiçi tegmiller we palçyklar hem görünýär, bu has arassalaýyş işine mümkinçilik berýär. Ekranyňyzy hrustal arassa saklaň, size deňsiz-taýsyz wizual tejribe hödürleýär.

  1. Oýun we dizaýn üçin ajaýyp

Oýunçylar we dizaýnerler üçin iň oňat fon üpjün edýär. Wirtual dünýälere çümüň ýa-da kontrastyňyzy güýçlendirýän we mazmunyňyza ünsi çekýän ýumşak gara kanwanyň üstünde döreden zatlaryňyzy görkeziň. Ekranyňyzy sazlaň we döredijiligiňiz parlak bolsun.

  1. Plazma telewizorlary üçin ýanmagyň öňüni alyň

Plazma telewizorlary ýanmakdan goramagy talap edýär. Statiki mazmuny gara ekrana çalyşyň, töwekgelçiligi peseldiň we plazma telewizoryňyzyň uzak ömrüni goraň. Blackscreen.in gorag galkany bilen aladasyz güýmenjeden lezzet alyň.

  1. Okuw gurşawyňyzy optimizirläň

Okuw maksatlaryňyzy “Fokus” bilen synap görüň. Päsgelçilikleri azaldýan we konsentrasiýany güýçlendirýän asuda, gözüňi rahatlandyrýan atmosfera dörediň. “Blackscreen.in” çuňňur ünsi we üznüksiz öwrenmegi üçin amatly şert döredip, akademiki syýahatyňyzy goldaýar.

  1. Göz rahatlygy we görüş rahatlygy

Sanly döwürde göz rahatlygy birinji orunda durýar. “Blackscreen.in” bilen gözleriňiziň asuda gara gurşawda açylmagy bilen wizual dynç alyň. Blackscreen.in häzirki ekranlaryň talaplaryna düşünýär we rahatlygy we abadançylygy ýokarlandyrýan çözgüt hödürleýär.
Gara reňkli wagtlaýyn çekmäni “Blackscreen.in” bilen gujaklaň, bu ýerde ýönekeýlik sanly tejribäňizi täzeden kesgitlemek üçin işlemäge laýyk gelýär. Gara reňkleriň her bir kölegesi nepisligiň we maksadyň täze ölçegini döredýän syýahatda bize goşulyň.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Blackscreen.in näme we bu meniň sanly tejribämi nädip ösdürýär?

“Blackscreen.in”, gara ekranyň güýjüni ulanmaga, üznüksiz garaňkylyk üçin “Dim” ýaly aýratynlyklary hödürleýän platforma bolup, güýç tygşytlaýjy we başgalar. Sanly gurşawyňyzy wagtlaýyn ýönekeýlik we nepislik bilen täzeden kesgitlemegi maksat edinýär.

Blackscreen.in, ikinji monitory öçürmän garaňkylaşdyrmak üçin nähili işleýär?

“Blackscreen.in”, oýun ýa-da film tomaşa etmek ýaly çäreler wagtynda güýjüňizi ýitirmezden, ikinji derejeli monitory synap görmäge mümkinçilik berýär.

“Blackscreen.in” hakykatdanam daşky gurşawyň durnuklylygyna goşant goşup bilermi?

Elbetde! Kompýuteriňiz işjeň ulanylmaýan wagty güýji tygşytlamak we uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin gara ekrany ulanmagy goldaýar. Sanly ulanyşa has ekologiýa taýdan arassa çemeleşmek üçin kiçijik, ýöne täsirli ädim.

“Blackscreen.in” kompýuterimiň işine seresaplylygy nädip saklaýar?

Blackscreen.in, kompýuteriňiziň işjeňliginiň, köp monitorly sazlamalar üçin ajaýyp bolmagyny üpjün edýär. Fon meselelerini işletmek ýa-da göçürip almak bolsun, Gara ekran, iş prosesiňizi optimallaşdyryp, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine täsir edýär.

Blackscreen.in ekrany arassalamaga nähili kömek edýär?

“Blackscreen.in”, has täsirli arassalama prosesi üçin iň kiçi tegmilleri we palçyklary görüp, gara ekran re modeimine geçmäge mümkinçilik berýär. Ekranyňyzyň hrustalyny arassa saklaň we deňi-taýy bolmadyk wizual tejribeden lezzet alyň.

“Blackscreen.in” oýunçylar we dizaýnerler üçin ideal näme edýär?

“Blackscreen.in”, kontrasty güýçlendirýän we mazmunyňyza ünsi çekýän ýumşak gara kanwany hödürläp, oýunçylar we dizaýnerler üçin ajaýyp fon hödürleýär. Ekranyň ululygyny sazlaň we döredijiligiňizi bu aýratyn aýratynlyk bilen şöhle saçsyn.

Blackscreen.in plazma telewizorlarynyň ýanmagynyň öňüni nädip alýar?

“Blackscreen.in”, statiki mazmuny gara ekran bilen çalşyp, plazma telewizorlarynda ýanmak howpuny azaltmak üçin niýetlenendir. Bu gorag aýratynlygy, plazma telewizoryňyzyň uzak ömrüni goraýar, aladasyz güýmenjäni üpjün edýär.

Blackscreen.in okuw gurşawymy nädip optimallaşdyrýar?

“Blackscreen.in” ünsüňi sowmak we okuw sapaklarynda konsentrasiýany ýokarlandyrmak üçin asuda, gözüňi rahatlandyrýan atmosfera döredýär. Bu, akademiki maksatlaryňyzy goldaýan, çuňňur ünsi çekmek üçin amatly şert döredýär.

“Blackscreen.in” hakykatdanam göz rahatlygyny we görüş rahatlygyny hödürläp bilermi?

Elbetde. Häzirki zaman sanly döwründe Blackscreen.in göz rahatlygynyň ähmiýetine düşünýär. Umumy abadançylygy ösdürip, gözleriňiziň asuda gara gurşawda açylmagy bilen wizual dynç almagy başdan geçiriň.

Blackscreen.in bilen nädip başlap, onuň aýratynlyklaryny öwrenip bilerin?

Gara ekran bilen başlamak aňsat! Diňe “Blackscreen.in” platformamyza baryp görüň we sanly tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin “Blackscreen.in” -iň hödürleýän köp sanly aýratynlyklaryny öwreniň.

Jogap berjek soraglaryňyz barmy?

Bu ýerde biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris . Size mümkin boldugyça çalt jogap bereris.